ХОМЕОПАТИЧЕН СЕМИНАР С Д-Р РАДЖАН ШАНКАРАН В БЪЛГАРИЯ

1451468_549492718460598_263476589_n

Скъпи колеги и приятели,

Сдружение Homeopathyvoice ви кани на уникален семинар с Д-р Раджан Шанкаран
Дати: 18, 19 и 20 октомври
Място:гр София 

Присъединете се заедно с нас към изключителния шанс да обменим опит с Д-р Шанкаран – творец, уникален мислител на своето време, допринесъл много за науката хомеопатия. Той е преобърнал идеите за здаве и болест и е доразвил идеите на Ханеман създавайки нова система, за която е всеизвестно, че произвежда забележителни резултати. Д-р Шанкаран синергично комбинира класическата хомеопатия и методът на усещането, за да се свърже директно с духът на източника. Той е уважаван и обичан по цял свят заради своята възприемчивост, мъдрост и способност да обединява. В България той е най – известен като създател на концепцията за жизненото усещане, но сега имаме възможност да го видим да комбинира двете – класическата хомеопатия и методът на усещането.

Програма на семинара:

1 Ден: Реперторизация – Превръщане думите на пациента в рубрики; Навлизане по – дълбоко в реперторизацията.
2 Ден: Приложение на концепцията за жизненото усещане в практиката; Техники и психология на снемането на случая.
3 Ден: Синергия: Генусът, Симптомите, Системата.

Ще има симултантен превод с цел спестяване на време.

Темите ще са представени посредством снемане на случаи на живо и тяхното анализиране.

Цели на семинара:
Да даде повече ключове и указания в процеса на снемането на случая основани на по – дълбоко разбиране на Органона
Разбиране за това как да подберем най – важните симптоми на пациента
Да затвърдим и задълбочим уменията си да реперторизираме
Да придобием повече яснота за царствата – тънки разлики между тях и как да ги разпознаваме в процеса на снемане на случаите

Биография на лектора:

Д-р Раджан Шанкаран е роден през 1960 година в Момбай. Започва да учи хомеопатия вдъхновен от баща си Д-р П. Шанкаран. През 1981г. завършва със златен медал Хомеопатичен Медицински Колеж в Бомбай. По-късно става асистент-професор в Катедрата по Реперторизация в Смт. Чандабен Моханбхай Пател Хомеопатичен Медицински Колеж в Момбай и работи като почетен лекар в болницата към колежа. Той е имал 12 учители, някои от които са: Д-р П. Шанкаран, Д-р С.Р. Фатак ( 1896 – 1982), Професор Георгос Витулкас, Д-р Чакраварти, Д-р Канджалал и много други.
През 1999г. започва да работи по класификацията на Растителното царство използвайки и 18-годишния си клиничен опит и също така въвежда концепцията за жизненото усещане.Впоследствие създава хомеопатична програма за реперторизация VitalQuest. Тя съдържа последни данни и прозрения на Д-р Шанкаран за растителното, минералното и животинското царство. Раджан Шанкаран е създал уникална система за миазматичен анализ основaна на целия му клиничен опит. Издал е 20 книги, преведени на няколко езика, последната от които е „Simila to sinergy”.

Приносът на Д-р Раджан Шанкаран за развититето на хомеопатията има огромно значение. През своите 33 години практика е работил, за да създаде система за хомеопатията, която да дава постоянни резултати. Мъдростта му е обогатила много хомеопати по света. Той има много последоветели по цял свят. Преподава в държави като Англия, Швейцария, Франция, Белгия, Австрия, Австралия, Русия, Гърция, Америка, Нидерландия, Нова Зенландия, Германия, Испания.

Преди три години създава The Other Song International Academy for Advanced Homoeopathy в Момбай. В Академията преподават 12 от най – талантливите му ученици. Понастоящем те са световно известни лектори

Такса за участие

590.00 лв.
530.00 лв при плащане до 01.09
490.00 лв при плащане до 15.08

За групи от 5 човека
490.00лв при плащане до 1.09

За групи от 5 човека
450.00 лв при плащане до 15.08

За групи от 10 човека
390.00 лв при плащане до 1.09

За групи от 10 човека
340.00 лв при плащане до 15.08

За групи над 20 човека
330.00 лв при плащане до 1.09

За групи над 20 човека
300.00 лв при плащане до 15.08

За курсисти
320.00 лв.
300 лв. при плащане до 15.08

За един ден

200.00лв

За 2 дни
400.00лв.
*Забележка
Цените са без ДДС.

Номер на сметката за превод без фактура:
BG79BPBI79421084130901 на името на Геновева Костова Георгиева в Пощенска банка.
BIC BPBIBGSF

Телефон за контакт: 0889 919 889

Място на провеждане: Аулата на Лесотехнически университет

Организатор: Сдружение Homeopathyvoice

*Скоро очаквайте допълнителна информация

Dear Colleagues and Friends,

Homeopathyvoice Association invites you to a unique seminar with Dr. Rajan Sankaran.

Date: October 18th, 19th, 20th 2014 Location: Sofia, Bulgaria

Join us for an exclusive chance to interact with Dr. Sankaran, a creative, unique thinker of his time who has contributed greatly to the science of homeopathy. He has overturned ideas about illness and health and has elaborated on Hahnemann’s ideas, creating a new system that is known for yielding amazing results.

Dr. Sankaran synergistically combines classical homeopathy and his sensation method to connect directly with the spirit of the source. He is respected and loved all over the world due to his perceptiveness, wisdom and ability to unite. In Bulgaria, he is best known as the creator of the Vital Sensation concept and now we have the opportunity to see him combine both the repertory and sensation.

Schedule of the Seminar

– Day 1: Repertorisation – Converting the patient’s language into rubrics; Going a level deeper into repertorisation.

– Day 2: The application of the Vital Sensation in practice; Techniques and philosophy of case-taking

– Day 3: Synergy – Genius, Symptoms and System

*Topics will be presented in the seminar through live-cases and analyses. Simultaneous translation will be provided in order to save time.

Aims of the Seminar:

ü To give clues and hints about the case-taking process based on deeper understanding of the Organon

ü Understanding how to select the most characteristic symptoms from the patient

ü To consolidate and deepen repertorisation skills

ü To acquire more clarity about the kingdoms – the subtle differences between them and how to recognize them in the case-taking process

ü To understand the concept of Vital Sensation and how to apply it to practice in order to be more successful and satisfied

Biography of Speaker:

Dr Rajan Sankaran was born in 1960 in Mumbai, India. He started to study homeopathy after becoming inspired by his father Dr P. Sankaran. In 1981 he graduated with a gold medal from the Homeopathic Medical College in Mumbai. Later on he becomes an assistant-professor at the Repertorisation Department at Smt. Chandaben Mohanbhai Patel Homoeopathic Medical College in Mumbai and worked at the college hospital. He has had 12 teachers, some of them are: Dr P. Sankaran, Dr S.R. Phatak (1896-1982), Professor Georgos Vithoullkas, Dr B N Chakravarthy, Dr Kanjilal, and many others.

In 1999 he started to work on the classification of the plant kingdom using his eighteen years of clinical experience, as well as presented the vital sensation concept. He is the creator of Vital Quest, a homoeopathic repertorisation software, which consists of Dr Sankaran’s latest insights and data on plant, animal and mineral kingdoms. He has also created a unique system of miasmatical analysis based on his clinical experience. He has published twenty books translated into several languages, the last one being From Similia to Synergy.

Dr Rajan Sankaran’s contribution to the development of homeopathy is of great significance. During his thirty-three years of practice he has been working to create a homeopathic system that gives constant results. His wisdom and knowledge has enriched a large number of homeopaths around the world. He has many followers world-wide and teaches in countries such as England, Switzerland, France, Belgium, Austria, Australia, Russia, Greece, the USA, the Netherlands, New Zealand, Germany and Spain.

He is the head of the other song: International Academy of Advanced Homoeopathy, which opened 3 years ago in Mumbai, India. Twelve of his most talented students are faculty at the academy and are currently world-famous lecturers.
Participation Fee

300 Euro

Early-bird registration

270 Euro paid before September 1st , 2014

Early-bird registration

250 Euro paid before August 15th, 2014

Groups of Five
250 Euro per person paid before September 1st, 2014

Groups of Five

230 Euro per person paid before August 15th 2014

Groups of Ten

200 Euro per person paid before September 1st, 2014

Groups of Ten

170 Euro per person paid before August 15th 2014

Groups of Twelve

170 Еuro per person paid before September 1st, 2014

Groups of Twelve
150 Euro per person paid before 15th August

160 Euro per person paid before September 1st, 2014

One-day participation
100 Euro

Two-days participation
200 Euro

*Important Note

Fees do NOT include VAT and translation for second language

Venue: Aula of Lesotechnichnical university

Contact Information: +359 889 919 889 Organizer: Homeopathyvoice Association
Facebook group: IMPRESSIONS FOR THE OTHER SONG

*Additional information to be provided soon

*Additional information to be provided soon

This entry was posted in Събития. Bookmark the permalink.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *